Grafická verzia

Alokácia finančných prostriedkov

Rok 2016

Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)

Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 600.000,00 982.200,00
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 29 311 398,00 30 541 210,00
Športovo talentovaná mládež (026 03) 8 700 000,00 7 054 638,00
Ostatné kapitálové transfery na materiálno technický rozvoj športu (026 04) 800 000,00 800 000,00
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04)  4 500 000,00  4 500 000,00
UV SR č. 400 z 10.7.2013 – Národný futbalový štadión  (02604)  5 200 000,00  5 200 000,00
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05)  216 035,00 249 385,00
Tovary a ďalšie služby (026 05)  51 398,00  51 398,00

Program 021 – Tvorba a implementácia politík (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)

Podprogram Schválený Upravený
Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu (0210202) 0,00 0,00

Program 0D4  SK PRES 2016 (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)

Podprogram Schválený Upravený
SK PRES 2016 – MŠVVaŠ SR (0D403) 0,00 0,00

Spolu

Spolu Schválený Upravený
Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež 49 378 831,00 49 378 831,00
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 410 773,00 410 773,00
Národné športové centrum (026 05) 1 082 938,00 1 082 938,00
     
Spolu 50 872 542,00 50 872 542,00