Grafická verzia

Koncepčné materiály

Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020

Dokument koncepcie na stiahnutie

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020

Dokument koncepcie na stiahnutie

Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe

Po vstupe Slovenska do Európskej únie a zvýšeného pohybu pracovných síl, ako aj ďalším rozvojom športových odvetví, prístupmi ku športu a jeho decentralizáciou sa javí potrebné vypracovať a začať realizovať modernú koncepciu vzdelávania odborníkov v športe, ktorá by spĺňala požiadavky záruky kvality, efektívnosti vzdelávania a kompatibility vzdelávacích systémov na európskej úrovni.

Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe

Príloha 1 - Schéma inštitucionálneho zabezpečenia Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe v SR (JVS)

Príloha 2 - Päťstupňová kvalifikačná stupnica špecializovanej činnosti trénerov

Príloha 3 - Postavenie a úlohy NSC v Jednotnom vzdelávacom systéme