Grafická verzia

Ako podať žiadosť

Údaje o fyzickej osobe, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, zapisuje do registra fyzických osôb príslušná športová organizácia, ktorá zverejňuje údaje o svojich fyzických osobách na svojom webovom sídle.

Za fyzickú osobu zapísanú v registri fyzických osôb v športe, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, sa považuje aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v Informačnom systéme športu.

Údaje o fyzickej osobe bez príslušnosti k športovej organizácii zapisuje do registra fyzických osôb v športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe predloženej nasledovnej žiadosti.

Ministerstvo vykoná zápis fyzickej osoby do registra fyzických osôb v športe do 10 dní.

Ministerstvo o vykonaní zápisu do registra nevydáva rozhodnutie, osvedčenie ani iné potvrdenie. Ministerstvo oznamuje úspešný zápis zaslaním elektronickej správy prostredníctvom informačného systému na adresu elektronickej pošty uvedenej v žiadosti. Týmto spôsobom oznamuje aj skutočnosť, že žiadosť je neúplná, chybná alebo nebude/nebola akceptovaná s uvedením spôsobu nápravy alebo dôvodu odmietnutia.

V prípade otázok k zápisu/zmenám/výmazu údajov v registri fyzických osôb v športe, na ktoré ste nenašli odpoveď v priložených dokumentoch, kontaktujte zodpovedného zamestnanca sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR, ktorým je: Peter Šiška, 02 / 59374 767

Ako postupovať pri podávaní žiadostí?