Grafická verzia

Postup pri podávaní žiadosti

Pri podávaní žiadosti je potrebné dodržať nasledovný postup.

1. Žiadateľ vyberie príslušný elektronický formulár a vyplní ho.

2. Po úspešnom vyplnení formulára bude na konci formulára sprístupnené tlačidlo "Ďalej". Po kliknutí na toto tlačidlo žiadateľ bude mať možnosť ešte raz skontrolovať vložené údaje. Následným stlačením tlačidla ODOSLAŤ sa formulár automaticky odošle zapisujúcej autorite, ktorou je príslušná športová organizácia. V prípade, ak fyzická osoba nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, zapisovacou autoritou je ministerstvo.

3. Žiadateľ vytlačí formulár tlačidlom VYTLAČIŤ a podpíše ho.

4. Formulár spolu so zákonne stanoveným spôsobom overenia bezúhonnosti (čestným vyhlásením alebo výpisom z registra trestov) žiadateľ vloží do obálky, do ľavého horného rohu obálky napíše "Žiadosť o zápis do registra fyzických osôb v športe", na obálke uvedie poznámku „Neotvárať“ a zašle ju na poštovú adresu príslušnej športovej organizácie.

V prípade, ak je zapisovacou autoritou ministerstvo, je to nasledovná adresa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

UPOZORNENIE: V prípade ministerstva je osobné predloženie požadovaných dokumentov možné VÝHRADNE iba prostredníctvom podateľne ministerstva.

5. Ministerstvo overí zhodu písomnej žiadosti so žiadosťou zaslanou elektronicky, skontroluje úplnosť dokladov a údajov. Ak sa údaje zhodujú, osobu zapíše do registra fyzických osôb. Zverejnenie zapísaných údajov o fyzickej osobe potvrdzuje, že osoba splnila svoju povinnosť zápisu do registra. Fyzickej osobe sa odosiela elektronická správa o úspešnom vykonaní zápisu.

6. Ak sa údaje na písomne predložených dokladoch nebudú zhodovať s údajmi na vyplnenom elektronickom formulári, ministerstvo údaje nezapíše a žiadateľovi zašle elektronickú správu na adresu elektronickej pošty uvedenú v žiadosti s uvedením dôvodu a lehotou na odstránenie nezhôd. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedostatok neodstráni, na formulár sa bude nazerať, akoby nebol zaslaný.

Poznámky k formuláru

Do jedného riadku je možné uviesť len jedinú spôsobilosť (v prípade viacerých spôsobilostí je potrebné uviesť ich do viacerých riadkov).

Názov odbornej spôsobilosti sa uvádza v tvare, v akom je uvedený na doklade o odbornej spôsobilosti (v prípade dokladu vystavenom v cudzom jazyku je potrebné napísať slovenský názov tak, ako je uvedené v úradnom preklade). Ak sa na výkon činnosti nevyžaduje odborná spôsobilosť, uvádza sa výstižný názov činnosti.

POZNÁMKA: Tento údaj nemusí byť totožný s druhom skutočne vykonávanej činnosti športového odborníka.

Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti sa uvádza v tvare, v akom je uvedené na doklade. V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie "neuvádza sa".

Dátum vzniku odbornej spôsobilosti sa uvádza podľa dokladu v tvare dd.mm.rrrr. V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie "neuvádza sa".

Dátum skončenia odbornej spôsobilosti sa uvádza podľa dokladu v tvare dd.mm.rrrr. V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie "neuvádza sa".

Doklad vydal - uvádza sa názov inštitúcie, ktorá doklad vydala (napríklad názov zväzu alebo školy, v niektorých prípadoch dokladu vydaného v zahraničí to môže byť napr. meno a priezvisko majstra bojového umenia).

Odbornú spôsobilosť overil - uvádza sa meno a priezvisko konkrétnej fyzickej osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť (napríklad predseda skúšobnej komisie, v niektorých prípadoch dokladu vydaného v zahraničí to môže byť napr. meno majstra bojového umenia).

Identifikačné údaje o fyzickej osobe sa uvádzajú podľa občianskeho preukazu, iného dokladu totožnosti alebo podľa rodného listu.